Budowa Bazy Paliw na terenie MPL Katowice

Nieruchomość obejmuje swoim obszarem działki, zabudowane infrastrukturą składu bazy paliw wraz z bocznicą kolejową, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Katowice-Pyrzowice.

Bocznica kolejowa przystosowana do przyjmowania taboru ciężkiego w całości swojego obszaru zbliżona jest kształtem do łukowatego wieloboku. Przedmiotowa bocznica stanowi odgałęzienie linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dn.06.07.2020r o wydaniu decyzji nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego dla zadania pn „Budowa Bazy Paliw na terenie MPL Katowice”.

Tagged : / / / /

Hałas z lotniska – obszar ograniczonego użytkowania

Na terenie Gminy Ożarowice i sąsiednich miejscowości znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice.
Głównymi źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem lotnika są starty i lądowania samolotów oraz operacje naziemne jak grzanie czy próby silników. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego wpływają na klimat akustyczny gminy.

Ochrona środowiska w porcie lotniczym jest niezwykle trudnym, kosztownym i pracochłonnym zadaniem. Spowodowane to jest specyfiką działania lotniska, które kształtuje możliwość występowania różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska naturalnego np. z uwagi na emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza, zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz odpadami, jakie powstają na jego terenie. Osobną sprawę stanowią sytuacje awaryjne oraz kryzysowe, jakie mogą mieć miejsce na lotnisku, a których skutkiem może być skażenie środowiska naturalnego.

Z wymienionych zagrożeń najbardziej odczuwalne w chwili obecnej jest oddziaływanie związane z emisją hałasu. Jest ono integralnie związane ze specyfiką świadczonych usług przez linie lotnicze i nie można go wyeliminować, choć można zmniejszyć jego szkodliwe oddziaływanie na otoczenie. W związku z działalnością Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach na terenach sąsiednich podlegających ochronie akustycznej zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Z uwagi na brak możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych ograniczających ponadnormatywne oddziaływania hałasu wokół lotniska nie mogą być dotrzymane standardy ochrony środowiska w tym zakresie. Z związku z tym dnia 27 sierpnia 2008 roku uchwałą nr III/27/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania ma na celu umożliwienie dalszej działalności lotniska pomimo nie dotrzymywania standardów ochrony środowiska przed hałasem Natomiast zapobieganie szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi, powodowanym przez nadmierny hałas osiągnięte zostanie dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w istniejących budynkach. W obszarze ograniczonego użytkowania wprowadzono ograniczenia w przeznaczeniu:

  • Nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, szpitale, domy opieki społecznej, oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnymi pobytem dzieci i młodzieży,
  • Istniejących budynków w całości lub części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, szpitale, domy opieki społecznej, oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
  • W istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjności ścian, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów.
Tagged : /