Hałas w Myszkowicach – mapa akustyczna

Głównymi źródłami hałasu występującymi w Myszkowicach są:

  • hałas pochodzący od ruchu kołowego (autostrada A1, droga ekspresowa S1)
  • hałas pochodzący od ruchu lotniczego (lotnisko Pyrzowice + centrum logistyczne)

Obecnie dostepna mapa akustyczna powiatu będzińskiego nie obejmuje obszaru Myszkowic. Sporządzona jest tylko mapa miasta Będzin.

Tagged : / / / / /

Mapy akustyczne

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Powiat Będziński uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pt. „Tworzenie map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem. Projekt uzyskał wysoka ocenę Komisji Oceny Projektów tj. 89,5 % maksymalnej ilości punktów zajmując czwarte miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.


Przedmiotem projektu jest stworzenia map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego w formie umożliwiającej ich prezentację i aktualizację w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej. Mapy opracowane będą w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin.


Wartość projektu opiewa na kwotę 2 196 000,00 PLN. Powiat Będziński otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1 866 000,00 PLN.  Realizacja projektu rozpocznie się w grudniu 2011 r.


Realizacja projektu, utworzenie mapy akustycznej Powiatu, umożliwi identyfikację terenów zagrożonych hałasem oraz poznanie przyczyn tego stanu. Zgodnie z przyjętym założeniem mapy akustyczne stanowić będą istotny element systemu zarządzania środowiskiem zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Mapa akustyczna Powiatu Będzińskiego: http://geo.powiat.bedzin.pl/map.php?skin=bedzin_new_akustyczna

Tagged : / / / / / /