Jest nadzieja na ekrany dźwiękochłonne

W programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego opracowywanym przez Zarząd Województwa Śląskiego obszar Myszkowic znalazł się w zakresie opracowania map akustycznych.

Zestawienie analizowanych odcinków dróg w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Lp. Numer drogi krajowy / europejski Nazwa odcinka Powiat Kilometraż początek Kilometraż koniec Długość odcinka [km] Powierzchnia obszaru [km2]
37 A1d / -* Węzeł Pyrzowice –Węzeł Piekary Śląskie tarnogórski
będziński
Piekary Śląskie
14+029 14,029 22,446

IV odcinek autostrady A1 (A1d)

Czwarty analizowany odcinek autostrady A1 zaczyna się na węźle komunikacyjnym Węzeł Pyrzowice, natomiast kończy się na węźle Piekary Śląskie. Odcinek przebiega przez powiat tarnogórski, powiat będziński i miasto Piekary Śląskie.

Kilometraż odcinka: 0+000 – 14+029

Długość odcinka: 14,029 km

Zestawienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego

Lp. Numer drogi Nazwa odcinka Powiat Kilometraż początek Kilometraż koniec Poziomy dopuszczalne (dzień/noc) [dB] Przekroczenia LDWN Przekroczenia LN
37 A1d WĊzeł Pyrzowice –WĊzeł Piekary ĝląskie tarnogórskibĊdziĔskiPiekary ĝląskie 0+000 14+029 64/59 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 64/59 – Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieĪy68/59 – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 68/59 – Tereny mieszkaniowo-usługowe Przekroczenia siĊgają jednego budynku i ich wartoĞć dochodzi do 5 dB. Przekroczenia siĊgają jednego budynku i ich wartoĞć dochodzi do 5 dB.

Program ochrony środowiska przed hałasem

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie oraz odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”.

Celem Programu jest wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku.

Programem ochrony Środowiska przed hałasem powinny zostać objęte obszary, na których stwierdzono ponadnormatywne oddziaływanie hałasu (dla wskaźnika LDWN oraz LN). Analizie poddano tereny znajdujące się poza aglomeracjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miasta będące aglomeracjami mają obowiązek sporządzania odrębnych opracowań dla ich terenów.

W ramach opracowania Programu uwzględniono przekazane przez zarządzających mapy akustyczne:

  • autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po których przejeżdża rocznie ponad 3mln pojazdów,­
  • dróg wojewódzkich w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, po których przejeżdża rocznie ponad 3 mln pojazdów,­
  • linii kolejowych w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. po których przejeżdża rocznie ponad 30 tys. pociągów rocznie,­
  • dróg i ulic w zarządzie Prezydenta miasta Żory, Prezydenta miasta Jaworzno i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. po których przejeżdża rocznie ponad 3 mln pojazdów,

Przywołane opracowania pozwoliły na identyfikację obszarów, na których poziomy hałasu przekraczają poziomy dopuszczalne, co w efekcie dało podstawę wyznaczenia terenów objętych Programem i konstruowania działań naprawczych.