Program ochrony środowiska przed hałasem

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie oraz odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”.

Celem Programu jest wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku.

Programem ochrony Środowiska przed hałasem powinny zostać objęte obszary, na których stwierdzono ponadnormatywne oddziaływanie hałasu (dla wskaźnika LDWN oraz LN). Analizie poddano tereny znajdujące się poza aglomeracjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miasta będące aglomeracjami mają obowiązek sporządzania odrębnych opracowań dla ich terenów.

W ramach opracowania Programu uwzględniono przekazane przez zarządzających mapy akustyczne:

  • autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po których przejeżdża rocznie ponad 3mln pojazdów,­
  • dróg wojewódzkich w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, po których przejeżdża rocznie ponad 3 mln pojazdów,­
  • linii kolejowych w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. po których przejeżdża rocznie ponad 30 tys. pociągów rocznie,­
  • dróg i ulic w zarządzie Prezydenta miasta Żory, Prezydenta miasta Jaworzno i Stalexport Autostrada Małopolska S.A. po których przejeżdża rocznie ponad 3 mln pojazdów,

Przywołane opracowania pozwoliły na identyfikację obszarów, na których poziomy hałasu przekraczają poziomy dopuszczalne, co w efekcie dało podstawę wyznaczenia terenów objętych Programem i konstruowania działań naprawczych.

Historia

Rodzina Myszkowskich

W Internecie można napotkać nekrolog Jack’a Kent (1980 – 2013), który zmarł dnia 13 grudnia 2013 roku w Palm Desert w Kaliforni w USA. Nazwisko w obcym brzmieniu nie zachęca do przeczytania tekstu. A jednak jest to nasz rodak ze zmienionymi personaliami jeszcze podczas trwania drugiej wojny światowej.

Ów Jack Kent to Aleksander Zygmunt Konrad, młodszy syn Antoniego Piotra Głażewskiego i Sylwestry Manswety Myszkowskiej I voto Śliwińskiej, urodzony w Myszkowicach 5.08.1922 roku i ochrzczony w kościele parafialnym św. Jakuba w Sączowie. Zatem zmarł Aleksander Głażewski.

Jego starszym bratem był Jerzy Bogusław Głażewski który pełnił służbę na ORP Grom i zatonął 4.05.1940 roku razem z okrętem rażony bombą z niemieckiego samolotu we fiordzie Rombakken pod Narwikiem.

Wojna zastała Aleksandra Głażewskiego w Stalowej Woli, gdzie jego Ojciec prowadził restaurację. Trwało tam prześladowanie, jak i wszędzie, Żydów. Głażewscy zaopiekowali się Żydówką Różą. Aleksander zmienił w swoich dokumentach nazwisko na Kent, a Róża, którą poślubił (kościół św. Józefa w Sandomierzu) nazwała się Ziutą Kunstler.

Z takimi zmienionymi dokumentami i synem Józefem, przez Hamburg wyemigrowali do USA. Jack Kent jest wpisany na listę imienną Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pod numerem akt 9666/2003.