Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

To już kolejny rok walki z pandemią koronawirusa. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o mutacjach patogenu, które mogą być bardziej zaraźliwe. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie szczepień w jak największej grupie osób. W połowie stycznia ruszył Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Od 15 stycznia prowadzone były zapisy na szczepienia dla osób, które skończyły 80. rok życia, a od 22 stycznia rejestrowały się osoby powyżej 70. roku życia.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja w naszej gminie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przedstawione dane dotyczą jedynie gminnego punktu szczepień. Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 prowadzone są bez rejonizacji i w przypadku, gdy ktoś zarejestrował się za pomocą całodobowej infolinii lub platformy internetowej pacjent.gov.pl, mógł otrzymać skierowanie do innego punktu, którego nasze statystyki nie obejmują.

W gminie Bobrowniki szczepienia prowadzone są w Ośrodku Zdrowia w Sączowie i rozpoczęła się 25 stycznia. Każdego tygodnia wykonywano 30 szczepień. Od połowy lutego rozpoczęto podawanie drugiej dawki. Obecnie każdego dnia szczepionych jest 6 osób pierwszą dawką oraz 6 osób drugą dawką.
Informujemy również, że nauczyciele z terenu gminy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Przypominamy, że są 4 możliwości zapisu na szczepienie:

 • skontaktowanie się z całodobową i bezpłatną infolinią: 989.
 • skontaktowanie się z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie szczepienia przeprowadzane są w Ośrodku Zdrowia w Sączowie: (32) 287-80-17.
 • zarejestrowanie się poprzez e-Rejestrację dostępną na: www.pacjent.gov.pl.
 • wysłanie SMS-a na numer: 664-908-556, o treści: SzczepimySie.

    
Gmina Bobrowniki pomaga osobom, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami, i nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do najbliższego punktu szczepień. Pod numerem telefonu: (32) 287-78-87 wew. 35, można zgłaszać chęć skorzystania z dojazdu na szczepienie. Telefon czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowniki (poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 – 13:00). W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz termin i miejsce szczepienia. Należy pamiętać, że wcześniej trzeba się zapisać na szczepienie.
Dowiedzieliśmy się, że do 2 marca z transportu zorganizowanego przez gminę skorzysta 10 osób.Osoba, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystania z transportu organizowanego przez gminę, może zarejestrować się do mobilnego punktu szczepień:

 1. JURA RESCUE TEAM spółka cywilna, Świętochłowice, 41-605, ul. Chorzowska 38, tel.: 513 130 787;
 2. MS-MED Michał Stępień, Katowice, 40-038, ul. Rybnicka 4/8, tel.: 501 706 208.

Pacjent, który chce skorzystać z mobilnego punktu szczepień, powinien skontaktować się z właściwą placówką POZ – lekarzem rodzinnym celem oceny zasadności szczepienia pacjenta w miejscu jego pobytu.

źródło: bobrowniki.pl

Tagged : / / /

NIE WYPALAJ TRAW!

Wypalanie traw współcześnie to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności.

W wielu krajach takich jak Polska wypalanie traw jest tanią, łatwą i skuteczną metodą na pozbycie się chwastów i ich nasion. Jednak ze względu na zagrożenie pożarowe, uciążliwość dymu oraz negatywny wpływ na bioróżnorodność wypalanie łąk uznawane jest w publicystyce i literaturze za szkodliwy przeżytek w postaci mocno utrwalonych przyzwyczajeń ludności wiejskiej. W dużej liczbie przypadków wypalanie traw to nieodpowiedzialne zabawy dzieci. Podpalenie traw bywa uznawane nawet za akt bezmyślności i wandalizmu.

W Polsce wypalanie roślinności stosowane jest jako:

 • zabieg rolniczy,
 • wczesnowiosenny i późnojesienny sposób oczyszczania pastwisk,
 • letnie oczyszczanie pól po zbiorach,
 • forma oczyszczania terenów nieużytków rolnych.

Utrzymuje się ono głównie na obszarach zaniedbanych rolniczo oraz nieużytkach.

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy. Szczególnie niekorzystne są przerzuty pożarów na torfowiska, które w wyniku pożarów mogą ulec całkowitemu unicestwieniu, ponieważ tląc się pod powierzchnią, są bardzo trudne do ugaszenia. Stanowią też zagrożenie dla przebywających na nich ludzi i zwierząt.

SKUTKI EKOLOGICZNE

Zdaniem organizacji ekologicznych:

 • brak jest uzasadnienia zarówno ekologicznego, jak i rolniczego dla wypalania traw,
 • wypalania skutkują negatywnie poprzez straty we florze i faunie oraz degradacją ekosystemu przyrodniczego ważnego w nowoczesnej gospodarce rolnej.

Podczas pożaru niszczona jest część niezbędnej dla żyznej gleby materii organicznej, w wyniku czego zostaje spowolniony proces tworzenia próchnicy. W trakcie spalania związki azotu ulegają redukcji i wyparowaniu, a związki potasu i fosforu pozostają w popiele. Część soli mineralnych (fosforu i potasu) pozostających w popiele może być roznoszona przez wiatr, a przy opadach deszczu spłukiwana do rzek i zbiorników wodnych.

Podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych związków takich jak dioksyny czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

ZWALCZANIE WYPALANIA

Mimo zakazów i konsekwencji prawnych wypalanie traw jest w Polsce częste. Zwalczanie tej praktyki jest przedmiotem apeli i akcji edukacyjnych przeprowadzanych przez służby leśne, Państwową Straż Pożarną i organizacje ekologiczne przy współudziale młodzieży szkolnej.

Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw stały się przepisy dotyczące dopłat rolniczych. Uznaje się w nich, że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich rolnośrodowiskowych z funduszów Unii Europejskiej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) określa:

 • Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
 • Art. 131. Kto: […] wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719):

 • § 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
 1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; […]
 2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.

źródło: bobrowniki.pl

Tagged : / /