Hałas z lotniska – obszar ograniczonego użytkowania

Na terenie Gminy Ożarowice i sąsiednich miejscowości znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice.
Głównymi źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem lotnika są starty i lądowania samolotów oraz operacje naziemne jak grzanie czy próby silników. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego wpływają na klimat akustyczny gminy.

Ochrona środowiska w porcie lotniczym jest niezwykle trudnym, kosztownym i pracochłonnym zadaniem. Spowodowane to jest specyfiką działania lotniska, które kształtuje możliwość występowania różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska naturalnego np. z uwagi na emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza, zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz odpadami, jakie powstają na jego terenie. Osobną sprawę stanowią sytuacje awaryjne oraz kryzysowe, jakie mogą mieć miejsce na lotnisku, a których skutkiem może być skażenie środowiska naturalnego.

Z wymienionych zagrożeń najbardziej odczuwalne w chwili obecnej jest oddziaływanie związane z emisją hałasu. Jest ono integralnie związane ze specyfiką świadczonych usług przez linie lotnicze i nie można go wyeliminować, choć można zmniejszyć jego szkodliwe oddziaływanie na otoczenie. W związku z działalnością Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach na terenach sąsiednich podlegających ochronie akustycznej zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Z uwagi na brak możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych ograniczających ponadnormatywne oddziaływania hałasu wokół lotniska nie mogą być dotrzymane standardy ochrony środowiska w tym zakresie. Z związku z tym dnia 27 sierpnia 2008 roku uchwałą nr III/27/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania ma na celu umożliwienie dalszej działalności lotniska pomimo nie dotrzymywania standardów ochrony środowiska przed hałasem Natomiast zapobieganie szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi, powodowanym przez nadmierny hałas osiągnięte zostanie dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w istniejących budynkach. W obszarze ograniczonego użytkowania wprowadzono ograniczenia w przeznaczeniu:

  • Nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, szpitale, domy opieki społecznej, oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnymi pobytem dzieci i młodzieży,
  • Istniejących budynków w całości lub części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, szpitale, domy opieki społecznej, oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
  • W istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjności ścian, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów.
Tagged : /

Odszkodowania za hałas z lotniska

W najbliższym otoczeniu lotniska w Pyrzowicach nie będzie można budować nowych domów. Taką możliwość zablokuje przygotowywany projekt obszaru ograniczonego użytkowania.

W najbliższym otoczeniu lotniska w Pyrzowicach nie będzie można budować nowych domów. Taką możliwość zablokuje przygotowywany projekt obszaru ograniczonego użytkowania. Strefa obejmie obszar prawie 20 kilometrów kwadratowych na terenie gmin Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Świerklaniec i Siewierz. W dwóch ostatnich gminach strefa nie będzie miała wpływu na rozwój miejscowości, bo obejmuje głównie tereny leśne. W pozostałych w mniejszym lub większym stopniu wyznaczono ją w miejscu gdzie znajdują się domy. W przypadku Miasteczka Śląskiego strefa może objąć ulice tuż za mostem we wsi Brynica. Natomiast prawie całe centrum Ożarowic z najdłuższymi ulicami Tarnogórską i Podłączną, znalazło się w projektowanej strefie.

Jej granice wyznaczono na podstawie badań emisji hałasu, które powodują startujące i lądujące samoloty. Pomiary wykonano w 20 punktach. – Prawo Ochrony Środowiska nakazuje ustanowienie takiej strefy dla zakładów uciążliwych dla otoczenia – mówi Katarzyna Janik z firmy Invest-Eko, która przygotowała projekt. Janik podkreśla, że odbędą się jeszcze konsultacje z wójtami i burmistrzami zainteresowanych gmin na temat granic strefy. Konsekwencje ustanowienia obszaru spadną też na Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółkę zarządzającej lotniskiem. Do dwóch lat od ustanowienia strefy firma będzie zobowiązana do wypłacenia odszkodowań właścicielom nieruchomości, które stracą na wartości, a nawet do wykupienia ich – jak wysokie będą odszkodowania, nie widomo. Spory będzie rozstrzygał sąd. Jeśli ktoś będzie chciał przebudować dom, żeby zmniejszyć uciążliwość hałasu, koszty te też będzie musiało pokryć GTL. – Przelatujące samoloty robią hałas, ale w sąsiedztwie wiele osób wybudowało nowe domy. Teraz będą się zastanawiali, czy dobrze zrobili, że zainwestowali u nas w ziemię – zauważa Ryszard Frączek z Koloni Podłącznej. Projekt strefy muszą przegłosować radni Sejmiku Śląskiego.

źródło: naszemiasto.pl

Tagged : / /