Postępy przy Budowie drogi 913

ZADANIE NR 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”

ZADANIE NR 2:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”
„Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”

Podstawowe informacje o inwestycji

Okres realizacji projektu:12.08.2019 r. – 15.09.2021 r.
Umowa:WI-K/P/180906/2/1
Podpisanie Umowy:12.08.2019 r.
Przekazanie terenu budowy:22.08.2019 r.
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania:15.12.2021 r.
Koszt inwestycji:92 277 839,09 zł – NETTO
113 501 742,08 zł – BRUTTO
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:50 150 000,00 zł

Lokalizacja inwestycji

lokalizacja 913

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 913 położony jest w województwie śląskim, na terenie powiatów będzińskim i tarnogórskim. Przebiega przez pięć gmin: Gmina Ożarowice, Gmina Mierzęcice, Gmina Bobrowniki, Gmina Psary, Miasto Będzin.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny [km 2+354,00], a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 86 w miejscowości Będzin w [km 15+345,47]. Pierwszy odcinek drogi, od skrzyżowania z DK 78 do granicy miejscowości Myszkowice, długości około 700 m, przebiega przez Gminy Ożarowice i Mierzęcice. Drugi odcinek położony jest w gminie Bobrowniki, droga wojewódzka biegnie przez miejscowości Myszkowice i Siemonia. Trzeci odcinek przebiega przez Gminę Psary i następujące miejscowości: Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary i Gródków. Ostatni odcinek położony jest w miejscowości Będzin. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 12,59 km.

W siemoni na Zakręcie będzie rondo większe niż droga. Celiny-poniszczona droga po jednej stronie.

Podstawowe parametry techniczne – parametry projektowe

Przebudowywana droga wojewódzka nr 913 będzie posiadać drogę G ½ droga główna o przekroju jednojezdniowym posiadającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz następujące parametry:

 • szerokość pasa ruchu od 3,00 m do 3,50 m – w zależności od dostępności terenu
 • szerokość opaski – 0,50 m
 • szerokość pobocza tłuczniowego – 1,25 m
 • szerokość chodnika – 2,00 m
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m
 • pochylenie skarp 1:1,5
 • prędkość projektowa:
  – Vp=60 km/h na terenie niezabudowanym
  – Vp=50 km/h na terenie zabudowanym
 • prędkość miarodajna:
  – Vp=80 km/h na terenie niezabudowanym
  – Vp=60 km/h na terenie zabudowanym
 • konstrukcja jezdni dla kategorii KR 5
 • nośność nawierzchni dostosowana do nacisku 115 kN/oś

Opis robót – Zadanie 1

Roboty drogowe:

– Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913,
– Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
– Przebudowa zjazdów.

Roboty mostowe:

– Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich.

Roboty kolejowe:

– Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

– Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
– Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
– Przebudowa sieci wodociągowej,
– Przebudowa sieci gazowej,
– Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
– Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
– Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

– Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
– Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Opis robót – Zadanie 2

W skład Zadania 2 wchodzą:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary,
– budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary,
– budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.

Interaktywna mapa

Plan orientacyjny

Pełna dokumentacja i schematy na stronie BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: www.bip-slaskie.pl/zamowienie/…/

Paczka ZIP ze schematami ze strony BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: SCHEMATY – Paczka ZIP – 46,8 MB

DW913 plan orientacyjny
DW913 plan orientacyjny

Zobacz film przed budową na:https://www.youtube.com/watch?v=OoQdwk3wtAI

Źródło:dw913-celiny.pl


Budowa gazociągu do Elektrowni Łagisza

y poglądowe oraz studium trasy przebiegu realizowanej inwestycji
Mapy poglądowe oraz studium trasy przebiegu inwestycji
Mapa poglądowa trasy gazociągu (topografia)
Mapa poglądowa trasy gazociągu (topografia)
Mapa poglądowa trasy gazociągu (ortofotomapa)
Mapa poglądowa trasy gazociągu (ortofotomapa)

Informacja na temat spotkań w sprawie budowy gazociągu do Elektrowni Łagisza

W dniach 16 – 17 stycznia br., w remizie OSP Przeczyce oraz w Szkole Podstawowej w Toporowicach, odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy gazociągu. Organizatorem spotkań była firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., działająca w imieniu Inwestora – Spółki TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach.

Ze strony firmy, której zadaniem jest opracowanie dokumentacji projektowej uczestniczyli: Pani Patrycja Cieślak – kierownik projektu, Pani Monika Wróbel – specjalista ds. planowania przestrzennego oraz Pan Kamil Fedorowicz – konsultant ds. przygotowania inwestycji. Inwestora – TAURON Wytwarzanie reprezentowali: Pan Mirosław Syta – kierownik projektu i Pan Grzegorz Frukacz – główny specjalista ds. efektywności inwestycji.

Licznie przybyłej społeczności lokalnej i nie tylko, multimedialnie zaprezentowano cel spotkań, na które zostali zaproszeni, w tym m. in. informacje na temat sposobu zrealizowania inwestycji oraz aspektu finansowego tzn. wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwać właścicielom nieruchomości objętych planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, wymuszonym przez dyrektywy unijne.

Trasa gazociągu do projektowanego bloku gazowo – parowego przebiegać ma przez obszar 3 gmin, co daje długość ok. 12 km. Punkt wpięcia do Krajowego Systemu Przesyłowego wyznaczy GAZ – SYSTEM.

Odcinek przyłącza gazowego na terenie Gminy Mierzęcice to ok. 5 km. Został on zaproponowany w dwóch wariantach. Przy trasowaniu brano pod uwagę warunki glebowe, gruntowe, ukształtowanie terenu, dokumenty planistyczne.

Jak wskazał przedstawiciel Tauronu, inwestycja, która wg. założeń harmonogramu prac ma zostać zakończona na przełomie III/IV kwartału 2018 r. (oddanie bloku gazowo – parowego do eksploatacji), może być realizowana dwiema ścieżkami. Pierwsza, tradycyjną ścieżką administracyjną, poprzez w pierwszej kolejności opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po czym uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Druga, uzyskanie zgody na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu czyli tzw specustawy gazowej.

Inwestor oświadczył, iż dla niego preferowany wariant to ten, którego trasa gazociągu przebiega pomiędzy zwartą zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej (krótszy, przecinający mniejszą ilość nieruchomości). Nie wyklucza on jednak zmiany wariantu, po sugestiach od mieszkańców, uzyskanych na spotkaniach.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę układu włączeniowego do istniejących gazociągów 2xDN500 relacji Tworóg – Tworzeń w miejscowości Toporowice, budowę gazociągu o parametrach DN 400, MOP 8,4 MPa o długości ok. 12 km łączącego sieć gazową ze stacją pomiarową oraz budowę stacji pomiarowej o przepustowości Q=85 000 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja realizowana jest w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501) zwanej „Specustawą”.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne jest w trakcie projektowania, natomiast jego realizacja planowana jest na lata 2017 r. – 2018 r.


Przedmiotowy gazociąg będzie zasilał Elektrownię Łagisza, która po części swój system produkcji energii elektrycznej zamienia na technologię opartą o gaz ziemny.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. związany jest ze spółką TAURON Wytwarzanie S.A. (przyszłym odbiorcą) umową, w zakresie której jest budowa gazociągu na głębokości 1,2 m i o długości ok. 12 km, o parametrach DN 400 MOP 8,4 MPa, budowa układu włączeniowego do istniejących gazociągów relacji Tworóg – Tworzeń oraz stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania. Opracowywana jest dokumentacja projektowa, początkowo zlecona przez TAURON Wytwarzanie S.A.

Zadaniem biura projektowego ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. jest zaprojektowanie gazociągu w taki sposób, aby pogodzić wszystkie interesy stron. Istotne jest znalezienie takich rozwiązań, które spowodują jak najmniejsze uciążliwości w fazie realizacji inwestycji.

Trasa gazociągu (która nie została wyznaczona przez przedstawiciela urzędu gminy, co potwierdził projektant) przez ostatni rok była kilkukrotnie modyfikowana, w oparciu m.in. o sugestie mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych (w styczniu 2015 r.), jak również analizy ze strony obecnego Inwestora choćby co do miejsca budowy układu włączeniowego projektowanego gazociągu do istniejącego systemu przesyłowego.

Inwestor zdecydował o wyborze przebiegu trasy gazociągu według skorygowanego wariantu 1a, jednocześnie rezygnując z przebiegu pomiędzy zwartą zabudową mieszkaniową zlokalizowaną przy ul. Dąbrowskiej w Toporowicach (wariant 1) .

Wybierając ten przebieg brano pod uwagę m.in. to w jaki sposób gazociąg będzie przecinał nieruchomości (przebieg wzdłuż dróg, granic ingeruje w najmniejszym stopniu w nieruchomości, omijając tym samym istniejącą zabudowę). Przy trasowaniu kierowano się również uwarunkowaniami środowiskowymi oraz geologicznymi.

Pierwotne założenia były takie, aby gazociąg poprowadzić wzdłuż linii elektroenergetycznych. Jednak operatorzy przesyłowi ze względów bezpieczeństwa nie zezwalają na zbliżenie się z gazociągiem do linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia na odległość mniejszą niż 22 m, gdyż jeżeli chodzi o linie elektroenergetyczne to generują one tzw. prądy błądzące powodujące korozję gazociągu.

Początkowo projekt miał być zrealizowany o standardowy tryb administracyjny (sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Mając na uwadze napięty harmonogram prac, jak również brak zgody na rozpoczęcie procedury planistycznej, Inwestor zdecydował się na pójście ścieżką w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świoujściu.

Zatem postępowanie administracyjne, w wyniku którego zostanie zrealizowana inwestycja będzie prowadził Wojewoda. Stroną w postępowaniu będzie właściciel nieruchomości, na której zaprojektowano gazociąg. Będzie on zawiadamiany pisemnie o toku postępowania.

Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, realizacja zadania będzie trwała 6 miesięcy.

Jeżeli chodzi o kwestie odszkodowawcze, zarówno przed, jak i po budowie będzie dokumentowany stan faktyczny nieruchomości. Na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych Wojewoda będzie wypłacał odszkodowania. Fragmenty gruntów, na których zostanie posadowiony gazociąg nie będą wykupione. Będzie ustanawiana służebność przesyłu (uregulowana notarialnie).

Jedyne ograniczenie własności stanowi to, iż w pasie eksploatacyjnym (po 4 metry na stronę od osi gazociągu) nie będzie można wybudować obiektu budowlanego.

Zadanie inwestycyjne w większości będzie realizowane na pograniczu sołectw Toporowice i Przeczyce. Jak poinfomował Inwestor, pomysł wybudowania drogi przez TAURON Wytwarzanie był możliwy pod warunkiem, że Rada Gminy Mierzęcice podjęłaby uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego.

Konsensus – gazociąg będzie budowany w wyznaczonej geodezyjnie drodze stanowiącej własność Skarbu Państwa. W fazie budowy będą wykonane drogi montażowe służące m.in. do poruszania się ciężkim sprzętem. Po wybudowaniu gazociągu podbudowa dróg montażowych nie będzie rozebrana, co umożliwi mieszkańcom korzystanie z niej (dojazd do nieruchomości).

Inwestor przewiduje spotkanie z właścicielami gruntów na przełomie lutego / marca 2016 r. (spotkania indywidualne nie będą prowadzone). Wówczas zostanie przedstawiony przebieg gazociągu z dużą dokładnością na nieruchomościach. Projektanci będą w posiadaniu (wstępnych) roboczych badań geologicznych, będzie wykonana mapa do celów projektowych. Trasa gazociągu nie zostanie zmieniona, przy czym w pasie o szerokości ok. 100 m od osi gazociągu w uzasadnionych przypadkach będzie można dokonać niewielkich korekt.

Źródło:mierzecice.pl