Remont drogi wojewódzkiej nr 913

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09FD/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1 Drogi Wojewódzkie.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 zaczyna się na skrzyżowaniu
z drogą krajową DK78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK86 w miejscowości Będzin. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę jezdni polegającą na dostosowaniu jej parametrów do obowiązujących warunków technicznych, w tym całkowitą wymianę nawierzchni (o zmniejszonej hałaśliwości) wraz z jej wyprofilowaniem (klasa techniczna G, przekrój 1×2, KR5, nośność 115 kN/oś), budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie poszerzeń i przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych, korektę geometrii osi trasy i kątów przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach, przebudowę przejazdu kolejowego/obiektów mostowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów i wykonanie elementów odwodnienia drogi.

Okres realizacji: wrzesień 2019- wrzesień 2021

Całkowity koszt inwestycji: 90 080 764,34 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 50 150 000,00 zł

Zmiany w Myszkowicach

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy (chodnik) w kierunku Celin oraz Siemoni.
Rozebrane zostaną ogrodzenia posesji między ulicami Strażacką a Nowowiejską.
Przystanek autobusowy w kierunku Celin (aktualnie remiza) zostanie przeniesiony za wjazd na ulicę Zwycięstwa.
Niestety budowy kanalizacji nie przewidziano.

Roboty drogowe obejmują:

 • Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913
 • Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
 • Przebudowa zjazdów,

Roboty mostowe:

 • Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,

Roboty kolejowe:

 • Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • Przebudowa sieci wodociągowej,
 • Przebudowa sieci gazowej,
 • Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
 • Budowa sygnalizacji świetlnej,

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

 • Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
 • Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Inwestucja obejmuje również:

 • Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary.
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.
 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.

Źródło: https://www.zdw.katowice.pl/

Szczepienie lisów wolno żyjących

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice – Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:

 • gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
 • gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,
 • powiatu kłobuckiego,
 • gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
 • powiatu raciborskiego,
 • gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
 • gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas jesiennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

Tagged : / / /