Remont drogi wojewódzkiej nr 913

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09FD/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1 Drogi Wojewódzkie.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 zaczyna się na skrzyżowaniu
z drogą krajową DK78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK86 w miejscowości Będzin. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę jezdni polegającą na dostosowaniu jej parametrów do obowiązujących warunków technicznych, w tym całkowitą wymianę nawierzchni (o zmniejszonej hałaśliwości) wraz z jej wyprofilowaniem (klasa techniczna G, przekrój 1×2, KR5, nośność 115 kN/oś), budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie poszerzeń i przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych, korektę geometrii osi trasy i kątów przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach, przebudowę przejazdu kolejowego/obiektów mostowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów i wykonanie elementów odwodnienia drogi.

Okres realizacji: wrzesień 2019- wrzesień 2021

Całkowity koszt inwestycji: 90 080 764,34 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 50 150 000,00 zł

Zmiany w Myszkowicach

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy (chodnik) w kierunku Celin oraz Siemoni.
Rozebrane zostaną ogrodzenia posesji między ulicami Strażacką a Nowowiejską.
Przystanek autobusowy w kierunku Celin (aktualnie remiza) zostanie przeniesiony za wjazd na ulicę Zwycięstwa.
Niestety budowy kanalizacji nie przewidziano.

Roboty drogowe obejmują:

 • Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913
 • Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
 • Przebudowa zjazdów,

Roboty mostowe:

 • Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,

Roboty kolejowe:

 • Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • Przebudowa sieci wodociągowej,
 • Przebudowa sieci gazowej,
 • Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
 • Budowa sygnalizacji świetlnej,

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

 • Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
 • Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Inwestucja obejmuje również:

 • Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary.
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.
 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.

Źródło: https://www.zdw.katowice.pl/