Zespół magazynowo-usługowo-produkcyjny

Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, pismem nr GK.6220.0001.2021 z dnia 18.05.2021 r. wystąpiono do Inwestora o przedłożenie wyjaśnień zapisów Karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Legenda:

  • ZU – Zabudowa Usługowa
  • ZU/M – Zabudowa Usługowo-Mieszkaniowa
  • PU – Obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi
  • KS – Zaplecze techniczne motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych

Tagged : / /

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice w 2016 roku

Redakcja strony dotarła do dokumentu dotyczącego pomiaru hałasu w sąsiedniej gminie. Zapraszamy do lektury. PDF dostępny do pobrania.

Niniejsza dokumentacja zawiera wyniki badań hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Mierzęcice w sześciu rejonach badań uzgodnionych z Urzędem Gminy Mierzęcice. Opracowanie wykonano w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020”, w celu określenia wpływu hałasu drogowego na zabudowę chronioną pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Badania prowadzono w 2016 roku.

Tagged : / / /