Zespół magazynowo-usługowo-produkcyjny

Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, pismem nr GK.6220.0001.2021 z dnia 18.05.2021 r. wystąpiono do Inwestora o przedłożenie wyjaśnień zapisów Karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Legenda:

  • ZU – Zabudowa Usługowa
  • ZU/M – Zabudowa Usługowo-Mieszkaniowa
  • PU – Obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi
  • KS – Zaplecze techniczne motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych

Tagged : / /